Г.Төрмөнхийн шинэ ном хэвлэгдэн гарлаа

Havtasz. Etssiin huvilbar1
Havtasz. Etssiin huvilbar2

Яруу найрагч, зохиолч, судлаач Г.Төрмөнхийн “ОЙРД ХЯЗГААР - ЭЭДРЭЭТ ЦАДИГ” хэмээх шинэ ном хэвлэгдэн гарлаа.

Ýíý íîìîíä çîõèîã÷ийн XIX зууны сүүлч XX зууны эхэн үед амьдарч байсан Ойрд Монголын ò¿¿õýí ç¿òãýëòэí Дамбийжанцаны òóõàé болон тэр үеийн түүхэн үйл явцын тухай “×ªËªªËªÃ× ÃÝÃÝÝÍÒÝÍ” õýìýýõ áýñðýã êèíî ðîìàí, ìºí ýë ñýäâýýðх ñóäàëãààíû ¿ã¿¿ëë¿¿ä, Ç¿¿í ãàðûí èõ õààí Ý.Ãàëäàíãèéí àìüäàð÷ òýìöýæ áàéñàí öàã ¿åä õîëáîãäîõ ýýäðýýò àñóóäëóóäûí òàëààð õºíäñºí ¿ã¿¿ëýë áîëîí Õîâä õîòûí ¿¿ñëèéí àñóóäëààð 2011-2012 îíä “Õîâäûí òîëü” ñîíèíû ðåäàêöèàñ ºðí¿¿ëñýí õýëýëö¿¿ëãèéí õ¿ðýýíä òóñ ñîíèíä íèéòëýãäýæ áàéñàí çàðèì ò¿¿õ÷ ñóäëàà÷äûí ñóäàëãààíû á¿òýýë¿¿ä áàãòàæ áàéãàà þì.