Download Firefox
Download Firefox

Tuesday, Jan 26th

Last update10:45:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here МЭДЭЭ Чухал мэдээ ЧУХАЛ МЭДЭЭ Ар хөтлийн хагарлын дагуух газар хөдлөлтийн идэвхжил

Ар хөтлийн хагарлын дагуух газар хөдлөлтийн идэвхжил

  • PDF
Ar hutul GH 1
Ar hutul GH 2

 

2015 îíû 10-ð ñàðûí 01-íû Îëîí óëñûí öàã (UTC)-ààð 21:00 öàã îð÷ìîîñ ýõëýí ̺íõõàéðõàí ñóìààñ õîéä ç¿ãò 20 îð÷èì êì-èéí îð÷èì ãîëîìòîíä ñóëàâòàð /ìàãíèòóä<2.5/ ãàçàð õºäëºëò¿¿ä îéð îéðõîí àæèãëàãäàæ ýõýëñýí. Èäýâõæèæ ýõýëñýí ãàçàð õºäëºëò¿¿äýýñ õàìãèéí õ¿÷òýé íü 2015/10/01-íèé Îëîí óëñûí öàã (UTC)-ààð 23:03 ìèíóòàä áîëñîí áºãººä ãàçàð õºäëºëòèéí òºâèéí áàéðëàë íü õîéä ºðãºðãèéí 47.24, ç¿¿í óðòðàãèéí 91.97-ä áîëñîí. Õºäëºëòèéí õ¿÷ íü Ðèõòåðèéí øàòàëáàðààð ìàãíèòóä íü 2,3-òàé áàéñàí.

2015 îíû 10 äóãààð ñàðûí 15-íû áàéäëààð òóõàéí á¿ñ íóòàãò 650 îð÷èì óäààãèéí ñóë áîëîí ñóëàâòàð õºäëºëò¿¿ä àæèãëàãäñààð áàéíà.

Ýíýõ¿¿ ãàçàð õºäëºëòèéí èäýâõæèë íü 1761 îíä òîõèîëäñîí Ìîíãîëûí õàìãèéí õ¿÷òýé ò¿¿õýí ãàçàð õºäëºëò¿¿äèéí íýã áîëîõ Ìîíãîë Àëòàéí õ¿÷ /MI>8.3/-òýé õºäëºëòººð ¿¿ññýí Àð õºòºë õýìýýõ òîìîîõîí õàãàðëûí òºãñãºë õýñýãò áîëñíîîð àíõààðàë òàòàæ áàéãàà þì.

Àð õºòëèéí õàãàðàë íü 215 îð÷èì êì óðò ¿ðãýëæèëñýí áàéäàã áºãººä Õîâä àéìãèéí òºâººñ 25 îð÷èì êì çàéíä Áóÿíò ãîëûã õºíäëºí ÷èãò äàéðàí ºíãºðäºã þì.

Ãàçàð õºäëºëòèéí èäýâõæèë îäîî àæèãëàãäàæ áàéãàà ãàçàð íóòàã íü ̺íõõàéðõàí ñóìààñ 20, Ìàíõàí ñóìààñ 30, Äóóò ñóìààñ 40, Õîâä àéìãèéí òºâººñ 90, ìºí ãóðâàí öýíõýðèéí àãóéãààñ 13 îð÷èì êèëîìåòðèéí îð÷èì çàéíä áàéãàà þì. Õîâä àéìãèéí íóòàã äýâñãýð äýõ ãàçàð õºäëºëòèéí åðºíõèé òºëºâ áàéäàë,̺íõõàéðõàí îð÷ìûí èäýâõæèë /2015/ Àð õºòëèéí õàãàðëûí äàãóóõ ñóäàëãààã ìàíàé óëñûí ýðäýìòýä ÎÕÓ, Ôðàíö óëñóóäûí ýðäýìòýäòýé õàìòðàí õèéæ èðñýí áàéäàã. Òóõàéëáàë,

1.Ôðàíöûí ýðäýìòýí Matthieu Ferry-èéí ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íãýýñ

Ar-hutul section of the Hovd fault where surface rupture was described over a length of ~200 km. Detailed mapping of stream gullies from high-resolution Pleiades satellite images show a consistent pattern of right-lateral offsets from a few meters to ~500 m. At Climbing Rock, we surveyed a gully offset by 75 ± 5 m. The associated surface was sampled for 10Be profile which yields an exposure age of 154 ± 20 ka. The resulting minimal right-lateral slip rate ranges 0.4-0.6 mm/yr. However, drainage reconstruction suggests this surface may have recorded as much as 400 ± 20 m of cumulative offset. This implies the Khovd fault may accommodate as much as 2.6 ± 0.4 mm/year, which would make it the main active fault of the Altay.

At a smaller scale, TLS topography documents offsets in the order of 2.5-5 m that likely correspond to the most recent surface-rupturing event with Mw ~8. A value of 2.8-3.0 m is reconstructed from a Uiger grave dated AD 750-840. At Marmot Creek and Small Creek, short drainages flow across the fault and form ponds against the main scarp. Two paleo seismic trenches reveal similar stratigraphy with numerous peat layers that developed over alluvial sands. The fault exhibits near vertical strands affecting pre-ponding units as well as a well-developed peat unit radiocarbon-dated AD 1465-1635. This unit likely corresponds to the ground surface at the time of the last rupture. It is overlain with a sandy pond unit on top of which a second continuous peat unit developed after AD 1795-1895. According to OxCal modelling of the whole stratigraphic sequence, the most recent event occurred between AD 1515 and AD 1865 with a favored time of occurrence at the end of the earlier peat development, i.e. after AD 1635. Considering known seismicity for that time window, our findings strongly support that the Hovd fault produced the AD 1761 earthquake. (Matthieu Ferry, 2014)

2. Ðîãîæèí Å.À., Ëàðüêîâ À.Ñ., Èíñòèòóò ôèçèêè Çåìëè ÐÀÍ, Ìîñêâà, Ðîññèÿ

Äýìáýðýë Ñ, Áàòòóëãà Á. – Èññëåäîâàòåëüñêèé Öåíòð Àñòðîíîìèè è Ãåîôèçèêè ÀÍ ÌÍÐ, Óëàí-Áàòîð, Ìîíãîëèÿ

Ïàëåîñåéñìîãåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ñåâåðíîé ÷àñòè çîíû ïàëåîñåéñìîðàçðûâîâ Àð Õóòýë

Ïðîâåäåíî ãåîëîãî-ãåîìîðôîëîãè÷åñêîå è ïàëåîñåéñìîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå ñèñòåìû ïàëåîñåéñìîäèñëîêàöèé Àð-Õóòýë. Ïî ðåçóëüòàòàì ïàëåîñåéñìîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ðàçðåçîâ ïðèïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ ìîëîäûõ îòëîæåíèé â òðàíøåÿõ è øóðôàõ, âûïîëíåííûõ íà âîñòî÷íîì ñêëîíå Ìîíãîëüñêîãî Àëòàÿ â çîíå àêòèâíîãî ðàçëîìà Õîâä, îáíàðóæåíû ìíîãî÷èñëåííûå ñëåäû äîèñòîðè÷åñêèõ ñèëüíûõ çåìëåòðÿñåíèé, âûðàæàþùèåñÿ â ðàçâèòèè ãîðèçîíòîâ îñàäêîâ, îòëîæèâøèõñÿ â ïðèðàçëîìíîé îáëàñòè âñëåäñòâèå âîçíèêíîâåíèÿ âðåìåííûõ ñåéñìîãåííûõ ïîäïðóäíûõ îçåð. Çàõîðîíåííûå ýòèìè îñàäêàìè ïàëåîïî÷âû äàòèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ðàäèîóãëåðîäíîãî ìåòîäà.

Îáñëåäîâàíèå ÏÑÑ Àð Õóòýë â çîíå àêòèâíîãî ðàçëîìà Õîâä (Êîáäî) è èçó÷åíèå åå ïðèïîâåðõíîñòíîãî ñòðîåíèÿ ãåîìîðôîëîãè÷åñêèìè ìåòîäàìè, â òðàíøåÿõ è øóðôàõ ê þãî-çàïàäó è ê ñåâåðî-çàïàäó îò ã. Õîâä ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî âñå èçó÷åííûå ó÷àñòêè ÿâëÿþòñÿ âåñüìà àêòèâíûìè ñ ñåéñìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ. Îíè ïðîÿâëÿëè ñåáÿ â êà÷åñòâå ñåéñìîàêòèâíûõ ñòðóêòóð, ïî-âèäèìîìó, â òå÷åíèå âñåãî ãîëîöåíà. Îá ýòîì ãîâîðèò ïðèñóòñòâèå â èõ çîíàõ ìîëîäûõ ïåðâè÷íûõ è âòîðè÷íûõ ïàëåîñåéñìîäèñëîêàöèé (óñòóïîâ íà ìîëîäûõ ôîðìàõ ðåëüåôà, îñûïåé, íåìíîãî÷èñëåííûõ îïîëçíåé, îáâàëîâ), ñâÿçàííûõ ñ ñèëüíûìè çåìëåòðÿñåíèÿìè ïðîøëîãî. Îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå íåñêîëüêèõ ãåíåðàöèé äðåâíèõ, èñêîïàåìûõ ãîðèçîíòîâ îòëîæåíèé âðåìåííûõ ïîäïðóäíûõ îçåð è êîëëþâèàëüíûõ êëèíüåâ â çîíàõ ñåéñìîãåííûõ âàëîâ ñæàòèÿ íà òðåõ îòðåçêàõ ÏÑÑ. Ïî òîëùèíå ãîðèçîíòîâ îçåðíûõ îòëîæåíèé è âûðàæåííîñòè â ðåëüåôå äðåâíèõ ñåéñìîðàçðûâîâ ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ìàãíèòóäà ñâÿçàííûõ ñ íèìè çåìëåòðÿñåíèé ñîñòàâëÿëà îêîëî 8.0. Ýòè ñåéñìè÷åñêèå ñîáûòèÿ ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì ïðîâåäåííîãî òðåí÷èíãà ìîãëè ïðîèçîéòè ïðèìåðíî 7200, 6900, 6600, 1500 è ïîçæå 700 (âåðîÿòíî 250) ëåò íàçàä, â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðàñòîì íåñêîëüêèìè îáíàðóæåííûõ ãîðèçîíòîâ çàõîðîíåííîé ïàëåîïî÷âû è òðåõ êîëëþâèàëüíûõ êëèíüåâ. Âåðîÿòíî, èìåëè ìåñòî è áîëåå ñëàáûå ñåéñìè÷åñêèå ñîáûòèÿ âî âðåìåííûõ ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ñèëüíåéøèìè òîë÷êàìè.

Ó÷èòûâàÿ âåñüìà íèçêóþ ñîâðåìåííóþ ñåéñìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü çîíû ðàçëîìîâ Õîâä â ðàéîíå îäíîèìåííûõ ãîðîäà è ñàìîíà, à òàêæå ñóùåñòâåííûé èíòåðâàë âðåìåíè ñ ìîìåíòà ñåéñìè÷åñêîé àêòèâèçàöèè ïðîøëîãî (250 ëåò), ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî â áëèæàéøèå ãîäû âîçìîæíî âîçíèêíîâåíèÿ íîâîãî ñèëüíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ â çîíå ýòèõ ðàçëîìîâ ñ ìàãíèòóäîé ïîðÿäêà 7.0 è áîëåå.  ñâÿçè ñ ýòèì ñëåäóåò ïðîäîëæèòü ðàáîòû ïî ïàëåîñåéñìîãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ ðàéîíà äëÿ ðåêîíñòðóêöèè äîëãîñðî÷íîãî ñåéñìè÷åñêîãî ðåæèìà, åãî ñåéñìîëîãè÷åñêîìó ìîíèòîðèíãó è, âîçìîæíî, ðàçâåðíóòü èññëåäîâàíèÿ ïî ñðåäíåñðî÷íîìó è êðàòêîñðî÷íîìó ïðîãíîçó çåìëåòðÿñåíèé.

Ýöýñò íü; Ýíýõ¿¿ ãàçàð õºäëºëòèéí èäýâõæèë íü Àð õºòºë õýìýýõ ò¿¿õýí õàãàðëûí òºãñãºë õýñýãò áîëñîí íü îíöëîã áàéãàà áºãººä èðýýä¿éä õ¿÷òýé áîëîõ ãàçàð õºäëºëòèéí ºìíºõ ñóë õºäëºëò¿¿ä ÷ áàéæ ìàãàä. Ãýõäýý õóðèìòëàãäñàí ýíåðãèý ãàðãàæ áàéãàà íü ìàø õ¿÷òýé ãàçàð õºäëºëòººñ óðüä÷èëàí õàìãààëæ áàéõ ñàéí òàëòàé áàéæ áîëîõ þì. Îðîñûí ýðäýìòäèéí ñóäàëãààãààð Àð õºòëèéí õàãàðëûí äàãóó áîëîõ ãàçàð õºäëºëòèéí öàã õóãàöàà îéðòñîí ãýäãèéã ãàðãàæ òàâüæ áàéãàà íü íýãèéã áîäóóøòàé. ßìàð ÷ ë áàéñàí õ¿÷òýé õºäëºëòººð áèé áîëñîí ýíý ò¿¿õýí õàãàðàë “àìüòàé” ãýäãèéã ñàíóóëàõààð ñóëàâòàð õ¿÷òýé ãàçàð õºäëºëò¿¿ä àæèãëàãäàæ, ãîëîìòûí èäýâõæèë áèé áîëãîæ áàéíà.  

ÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍÛ ÀÊÀÄÅÌÈ

ÎÄÎÍ ÎÐÎÍ ÃÅÎÔÈÇÈÊÈÉÍ Õ¯ÐÝÝËÝÍ

ÕÎÂÄ ÀÉÌÀÃ ÄÀÕÜ ÑÀËÁÀÐ

Õîâä ñàëáàðûí ýðõëýã÷ Ñ.Çàãäñ¿ðýí

Email: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Õîâä ñàëáàðûí ÝØÀ, Õ.Ãàíçîðèã

Email: Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

Õîâä ñàëáàðûí ÝØÀ Ï.Áàòáàÿð,

Email: b_7num @yahoo.com

Web: http://iag.ac.mn, rcag-hovd.mn,

Add comment

Security code
Refresh

Цаг агаарын мэдээ