Download Firefox
Download Firefox

Sunday, May 31st

Last update10:45:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here БИЗНЕС ЭДИЙН ЗАСАГ БИЗНЕС Тендерийн гүйцэтгэлд иргэд хяналт тавих ажиллагааны санал зөвлөмж

Тендерийн гүйцэтгэлд иргэд хяналт тавих ажиллагааны санал зөвлөмж

mercy
03
logo langID1

Тендерийн гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор боловсруулж буй иргэдийн хяналтын бүлгийн

журмын төсөлд иргэд та бүхнийг санал ирүүлэхийг урьж байна

                        Ǻâëºìæèéí ¿íäýñëýë:                                           

                2012 îíä “Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé õóóëü” øèíý÷ëýãäýí áàòëàãäàæ, òºðèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãàà áóþó òåíäåð øàëãàðóóëàëòûí ¿éë àæèëëàãààíä ýíýõ¿¿ øèíý õóóëèéã ìºðäºæ áàéãàà. ̺í 2013 îíîîñ ýõëýí Ìîíãîë óëñûí àéìàã á¿ðò Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õýëòñèéã ÇÃ-ûí òîãòîîëîîð áàéãóóëàí àæèëëóóëæ ýõýëñýí íü òåíäåðèéã ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä õóóëèéí äàãóó, çîõèîí áàéãóóëàõàä èõýýõýí à÷ õîëáîãäîëòîé áàéãàà.

                Äýýðõ õóóëèéí çààëòóóäûí äàãóó òåíäåðèéã øóäàðãà, èë òîä, íýýëòòýé çîõèîí áàéãóóëàõ àñóóäëààð òºð, ÈÍÁ, õóâèéí õýâøëèéí òºëººëë¿¿ä èõýýõýí àíõààð÷ àæèëëàäàã áîëñîí íü îðîí íóòàãò õàðàãäàæ áàéíà. Ãýõäýý óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí õºðºí㺺ð áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýýã õóäàëäàí àâàõààð òåíäåðò øàëãàðñàí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí ã¿éöýòãýëèéí ÿâöàä õÿíàëò äóòìàã áàéãààãààñ áàðàà àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé ÷àíàð, õ¿ðòýýìæ, ¿ð øèì õ¿ðòýãñäèéí ñýòãýë õàíàìæ, òºñâèéí çàðöóóëàëòûí ¿ð ä¿í òèéì ÷ ñàéí áèø áàéãàà íü ñóäàëãàà áîëîí áîäèò áàéäàë äýýð èëò õàðàãäàæ áàéíà. ¯¿íýýñ ¿çýõýä òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëèéí ÿâöàä èðãýäèéí õÿíàëò çàéëøã¿é õýðýãöýýòýé áàéãààã òîäîðõîéëæ áàéíà.

                Ìåðñè Êîð ÎÓÁ-ûí Øâåéöàðèéí õºãæëèéí àãåíòëàãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà Òºðèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû èë òîä òîãòîëöîîã áýõæ¿¿ëýõ òºñëèéí õ¿ðýýíä çàðëàñàí ÈÍÁ-óóäûí òýòãýëýãò óðàëäààíä øàëãàðñàí “Òóíãàëàã õºãæèë äýâøèë” ÒÁÁ-ûí “Òóíãàëàã òåíäåð” òºñëèéí õ¿ðýýíä Õîâä àéìàãò íýã ñàðûí õóãàöààòàé õýðýãæ¿¿ëñýí òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä õèéñýí àæèãëàëò ñóäàëãàà, ìºí òºð, õóâèéí õýâøèë, èðãýí, ÈÍÁ-ûí òºëººëºë îðîëöóóëñàí õýëýëö¿¿ëãýýñ ãàðñàí ñàíàëûã ¿íäýñëýí ýíýõ¿¿ ñàíàë çºâëºìæèéã ãàðãàæ áàéíà.

                                                                                                                                            

II.             Òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä èðãýäèéí õÿíàëòûã áèé áîëãîõ àñóóäàëä òàâèõ ñàíàë, çºâëºìæ

             Çàõèàëàã÷ òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä õÿíàëò òàâèõ Èðãýäèéí õÿíàëòûã áàã áèé áîëãîõ

             Òåíäåðèéí ã¿éöýòãýëä èðãýä õÿíàëò òàâèõ ýðõ ç¿éí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ ¿¿äíýýñ èðãýäèéí õÿíàëòûí æóðìûã õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäààð áàòëóóëàõ

 

Æóðìàíä äàðààõ ç¿éëèéã òóñãàõ:

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí á¿òýö, á¿ðýëäýõ¿¿í, çîõèîí áàéãóóëàëò:

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã 5-7 ãèø¿¿íòýé áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿ä ñàéí äóðààð ñîíãîãäîõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéã çàõèàëàã÷ òóõàéí áàãèéí èðãýäýýñ ñîíãîõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿í íü òóõàéí àæëûí òàëààð çîõèõ õýìæýýíèé ìýäëýãòýé áàéõààñ ãàäíà òåíäåðò îðîëöîã÷ òàëóóäààñ õàðààò áóñ áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéã òóõàéí áàðàà,àæèë,¿éë÷èëãýýíèé õÿíàëò òóñ á¿ð äýýð øèíýýð çîõèîí áàéãóóëäàã áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿í íü “Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà,àæèë,¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ òóõàé” õóóëèéí òàëààð çîõèõ õýìæýýíèé ìýäëýãòýé áàéõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéí ¿¿ðýã

             Òºðèéí áîëîí îðîí íóòãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà àæèë, ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõýýð ãýðýý õèéñýí àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãóóäûí áàðàà, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé ã¿éöýòãýëèéí ÷àíàð, òîî õýìæýý, àþóëã¿é áàéäàëä õÿíàëò õèéõ

             Òóõàéí òåíäåð íü áàòëàãäñàí   çóðàã òºñºâ áîëîí ñàíõ¿¿æèëòèéí   õóâààðèéí äàãóó ã¿éöýòãýãäýæ áàéãàà ýñýõýä àíõààðàõ, ãýðýýíèé äàãóó õèéãäýæ áàéãàà ýñýõèéã íàðèéâ÷ëàí ¿çýæ ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààñ òîäðóóëàõ

             Òóõàéí áàðàà,àæèë,¿éë÷èëãýýã ã¿éöýòãýõ ÿâöàä ãàð÷ áóé áîëîí ãàð÷ áîëçîøã¿é ñààä áýðõøýýë¿¿äèéã ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãààñ òîäðóóëàõ

            Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéí ýðõ

•               Òóõàéí áàðàà , àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé ã¿éöýòãýã÷òýé áàéãóóëñàí ãýðýýòýé òàíèëöàæ õóóëáàðëàí àâàõ

•               Òóõàéí áàðàà ,àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé òºñºâò ºðòºã, àæëûí òîî õýìæýý, òåõíèêèéí òîäîðõîéëîëòòîé òàíèëöàõ

•               Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã íü ãàðñàí çºð÷èë äóòàãäëûã àðèëãóóëñàí òàëààðõ ìýäýýëëèéã çàõèàëàã÷ áîëîí ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóäààñ øààðäàõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã íü ãàðñàí çºð÷èë äóòàãäëûã àðèëãàñàí òàëààðõ ìýäýýëëèéã ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãààñ øààðäàõ

             Ãàðñàí çºð÷èë, äóòàãäëûã àðèëãóóëàõ òàëààð ã¿éöýòãýã÷ áàéãóóëëàãàä áè÷ãýýð ìýäýãäýæ øààðäëàãà òàâèõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äèéí óðàìøóóëàë

•               Çàõèàëàã÷ áàéãóóëëàãûí ç¿ãýýñ èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äýä öàëèíãèéí ñèñòåìòýé óÿëäóóëàí óðàìøóóëàë îëãîõ

•               Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàãèéí ãèø¿¿äýä Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õýëòñýýñ õýðýãöýýò õóóëèéí ç¿éë çààëò áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ ìýäýýëëýýð õàíãàæ ÷àäàâõèæóóëàõ

             Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã àæëàà òàéëàãíàõ

•               Èðãýäèéí õÿíàëòûí áàã íü àæëûí òàéëàí áè÷èæ çàõèàëàã÷, ã¿éöýòãýã÷, áàãèéí Èðãýäèéí íèéòèéí õóðàëä òàíèëöóóëàõ

•               Àæëûí ã¿éöýòãýëèéí ÿâö áîëîí ÷àíàð, ñòàíäàðòûí òàëààð îðîí íóòãèéí õýâëýë ìýäýýëëèéí áàéãóóëëàãàä ìýäýýëýõ

 

Ǻâëºìæèéã äýìæñýí: Ã.̺íõæàðãàë /Õîâä àéìãèéí ãóðâàí òàëò ò¿íøëýëèéí õîðîîíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà/

 

                Äýýðõ ñàíàë çºâëºìæèéã àéìãèéí õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû ò¿íøëýëèéí õîðîîãîîð äýìæ¿¿ëñýí áîëíî.

Add comment

Security code
Refresh

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

    Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ