Download Firefox
Download Firefox

Monday, Jan 18th

Last update10:45:00 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here БИЗНЕС ЭДИЙН ЗАСАГ ЭДИЙН ЗАСАГ Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн анхааралд Зээлийн батлан даалтын сан

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн анхааралд Зээлийн батлан даалтын сан

Монгол Улсын Их хурлаас жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн санхүүгийн эх үүсвэр, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 2012 оны 02 дугаар сарын 10-нд Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийг баталсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эрчимжүүлэх зорилт тусгагдаж, санг үүсгэн байгуулах хөрөнгийг олгосноор Зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.

Зээлийн батлан даалтын сан нь банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид тухайн зээлийн 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргах ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд юм.

Засгийн газраас зээлийн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ муу, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн барьцаа хөрөнгө зээл авахад нь хүрэлцэхгүй байдаг тул хөдөө орон нутагт зээлийн батлан даалтыг түлхүү олгох бодлого, чиглэл баримталж байна.

Зээлийн батлан даалтад хамрагдах жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч нь сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан банкны аймаг, сумын салбар нэгжид хандан хүсэлтээ гаргаж, зээлээ судлуулна. Банк нь жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн батлан даалтад хамрагдах хүсэлтийг зээл олгох дүгнэлтийн хамт санд ирүүлснээр ажлын 10 хоногийн дотор батлан даалт олгох эсэх шийдвэрийг гаргана.

Өнөөдрийн байдлаар зээлийн батлан даалтын сантай дараах банкууд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:

 1. 1.Төрийн банк
 2. 2.Хаан банк \Хуучин Хадгаламж банк орно\
 3. 3.Голомт банк
 4. 4.Хас банк
 5. 5.Капитал банк
 6. 6.Чингис хаан банк

Зээлийн батлан даалтыг дараах нөхцлөөр гаргана. Үүнд:

 • Батлан даалтын хэмжээ: Нэг зээлдэгчид тухайн зээлийн 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргана.
 • Нэг батлан даалтын дээд хэмжээ 250.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй байна.
 • Батлан даалтын төрөл: Зээлийн батлан даалтыг эргэлтийн хөрөнгийн, хөрөнгө оруулалтын, бичил зээлийн гэсэн 3 төрлөөр гаргана.
 • Батлан даалтын шимтгэл: Батлан даалтын шимтгэлийг авах зээлийн дүнгээс бус батлан даалтын дүнгээс тооцож, 1 хүртэл жилийн хугацаатай зээл авбал 1%, 1-2 жилийн хугацаатай бол 2%, 2-оос дээш жилийн хугацаатай бол 3%-иар тооцож зээлдэгч төлнө.
 • Батлан даалтын хураамж: Хураамж нь 10000 төгрөг байх ба батлан даалт гаргуулсан эсэхээс үл хамааран зээлдэгч төлнө.
 • Батлан даалтын хугацаа: Зээлдэгч банк 2-ын байгуулсан гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй байна.

Зээлийн батлан даалтын сан нь 2013 оны 8 сарын 31-ний байдлаар барилга, газар тариалан, фермер, гэр ахуйн модон эдлэлийн жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжиж 14 иргэн, аж ахуйн нэгжид 3,183,0 сая төгрөгийн зээлэнд 958,4 сая төгрөгийн батлан даалт гаргаад байгаагийн 50 % нь орон нутгийн аж ахуйн нэгж, иргэн байна.

Жижиг, дунд үйлдвэрлэгч зээлийн батлан даалтанд хамрагдсанаар зээл авахад хамгийн их тулгардаг барьцаа хөрөнгө хүрэлцдэггүй асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломж бүрдэх юм.

Тус сангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг сангийн www.lgf.mn цахим хуудаснаас болон 70110057 дугаарын утсаар холбогдож авна уу.

 

 

 

 

 

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн анхааралд

 

Зээлийн батлан даалтын сан

 

Монгол Улсын Их хурлаас жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн санхүүгийн эх үүсвэр, санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхэд зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор 2012 оны 02 дугаар сарын 10-нд Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийг баталсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, эрчимжүүлэх зорилт тусгагдаж, санг үүсгэн байгуулах хөрөнгийг олгосноор Зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна.

Зээлийн батлан даалтын сан нь банк санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид тухайн зээлийн 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргах ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд юм.

Засгийн газраас зээлийн барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ муу, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн барьцаа хөрөнгө зээл авахад нь хүрэлцэхгүй байдаг тул хөдөө орон нутагт зээлийн батлан даалтыг түлхүү олгох бодлого, чиглэл баримталж байна.

Зээлийн батлан даалтад хамрагдах жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч нь сантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан банкны аймаг, сумын салбар нэгжид хандан хүсэлтээ гаргаж, зээлээ судлуулна. Банк нь жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн батлан даалтад хамрагдах хүсэлтийг зээл олгох дүгнэлтийн хамт санд ирүүлснээр ажлын 10 хоногийн дотор батлан даалт олгох эсэх шийдвэрийг гаргана.

Өнөөдрийн байдлаар зээлийн батлан даалтын сантай дараах банкууд хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:

1.             Төрийн банк

2.             Хаан банк \Хуучин Хадгаламж банк орно\

3.             Голомт банк

4.             Хас банк

5.             Капитал банк

6.             Чингис хаан банк

Зээлийн батлан даалтыг дараах нөхцлөөр гаргана. Үүнд:

              Батлан даалтын хэмжээ: Нэг зээлдэгчид тухайн зээлийн 60 хүртэл хувьд батлан даалт гаргана.

              Нэг батлан даалтын дээд хэмжээ 250.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй байна.

              Батлан даалтын төрөл: Зээлийн батлан даалтыг эргэлтийн хөрөнгийн, хөрөнгө оруулалтын, бичил зээлийн гэсэн 3 төрлөөр гаргана.

              Батлан даалтын шимтгэл: Батлан даалтын шимтгэлийг авах зээлийн дүнгээс бус батлан даалтын дүнгээс тооцож, 1 хүртэл жилийн хугацаатай зээл авбал 1%, 1-2 жилийн хугацаатай бол 2%, 2-оос дээш жилийн хугацаатай бол 3%-иар тооцож зээлдэгч төлнө.

              Батлан даалтын хураамж: Хураамж нь 10000 төгрөг байх ба батлан даалт гаргуулсан эсэхээс үл хамааран зээлдэгч төлнө.

              Батлан даалтын хугацаа: Зээлдэгч банк 2-ын байгуулсан гэрээний хугацаанаас хэтрэхгүй байна.

Зээлийн батлан даалтын сан нь 2013 оны 8 сарын 31-ний байдлаар барилга, газар тариалан, фермер, гэр ахуйн модон эдлэлийн жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжиж 14 иргэн, аж ахуйн нэгжид 3,183,0 сая төгрөгийн зээлэнд 958,4 сая төгрөгийн батлан даалт гаргаад байгаагийн 50 % нь орон нутгийн аж ахуйн нэгж, иргэн байна.

Жижиг, дунд үйлдвэрлэгч зээлийн батлан даалтанд хамрагдсанаар зээл авахад хамгийн их тулгардаг барьцаа хөрөнгө хүрэлцдэггүй асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн боломж бүрдэх юм.

Тус сангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг сангийн www.lgf.mn цахим хуудаснаас болон 70110057 дугаарын утсаар холбогдож авна уу.

 

Add comment

Security code
Refresh

Ховдын Толь Шинэ дугаар гарлаа

  Khovdiin-toli

Ирээдүйн Толь шинэ дугаар гарлаа

ireeduin-toli

Бизнес Толь шинэ дугаар

biznes-toli

ТАНЫ СОНОРТ

galdaТүүхэн хүмүүн

Цаг агаарын мэдээ